About Us

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไปพร้อมกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

ห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกระทำการใด ๆที่เป็นการคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วย งานและทุกบริษัทย่อยพร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้โดยบริษัทจะสอบทานขั้น ตอน การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

-->