About Us

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กลับ

13 พฤษภาคม 2560

EFORL และบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด พร้อมด้วยหน่วยร่วมสำนักการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 5” โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมเครือข่ายต่าง ๆ และเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักการแพทย์ทางเลือก, บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย, เทศบาลตำบลเมืองแกลง, โรงพยาบาลแกลง, อำเภอแกลง, และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอแกลง เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก (บ่า คอ ไหล่ ด้วยหัตถการ) บริการตรวจวัดความดัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.

โดยได้ดำเนินการ ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นการให้บริการหนึ่งวันเต็ม โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอแกลง และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในอันที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม และแพทย์ทางเลือก โดยมีจำนวนผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 1,098 เคส ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์ โรคทั่วไป 206 เคส, การให้บริการแพทย์ทางเลือก 126 เคส, การให้บริการทางการแพทย์ โรคตา 248 เคส, การให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป 448 เคส, และใส่ฟันเทียมถอดได้ 70 เคส. ทำให้กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส สมตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของโครงการ.
-->