About Us

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก

กลับ

16 มีนาคม 2562

EFORL และบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสู่สังคม ครั้งที่ 10” โดยได้เข้าร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ โรตารี่ สาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยได้ดำเนินการ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม และแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้มาลงทะเบียนและรับการรักษาทั้งสิ้น 1,370 ราย ประกอบด้วยด้านทันตกรรม 700 ราย โรคทั่วไป 163 ราย ด้านแพทย์ทางเลือก 263 ราย และตรวจวัดสายตาแจกแว่นตา 244 ราย ทำให้กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการ

-->