About Us

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

กลับ

05 กรกฎาคม 2562

EFORL และบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสู่สังคม ครั้งที่ 11” โดยได้เข้าร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ โรตารี่ สาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยได้ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอชาติตระการและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม และแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้มาลงทะเบียนและรับการรักษาทั้งสิ้น 1,506 ราย ประกอบด้วยด้านทันตกรรม 459 ราย โรคทั่วไป 430 ราย ด้านแพทย์ทางเลือก 167 ราย และตรวจวัดสายตาแจกแว่นตา 450 ราย ทำให้กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการ

-->