About Us

ข่าวสารองค์กร

 

พิธีมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม

กลับ

18 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช”  ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, รศ.พญ.ศิริพร ปิติมานะอารี หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทย์ พยาบาล และคุณปรีชา นันท์นฤมิตร กรรมการผู้จัดการ อี ฟอร์แอล, คุณศุภชัย พฤกษ์เมธากุล และคุณธนสิทธิ์ อรรถเวทิน เข้าร่วมพิธีรับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านระบบซอฟแวร์ช่วยบันทึกการดมยาสลบอิเล็กทรอนิกส์ (SiA-EMR) ในครั้งนี้

-->