About Us

ข่าวสารองค์กร

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

กลับ

24 มีนาคม 2561

EFORL และบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 7” โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ โรตารี่อำเภอขาณุวรลักษบุรี สาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก (บ่า คอ ไหล ด้วยหัตถการ และฝังเข็ม) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยได้ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคม ศาลเจ้าพ่อจอมทอง ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นการให้บริการหนึ่งวันเต็ม โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอขาณุวรลักษบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในอันที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมและแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 796 ราย ประกอบด้วยด้านทันตกรรม 460 ราย ทั่วไป 146 ราย และด้านแพทย์ทางเลือก 190 ราย ทำให้กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการ.

-->