About Us

ข่าวสารองค์กร

 

การประชุมประจำปี 2561: ฝ่ายขายและการตลาดเครื่องมือแพทย์

กลับ

01 มีนาคม 2561

บริษัทได้จัดสัมมนาประจำปีของ Medical Device Division ขึ้น ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่ดูแลและบริการลูกค้าโดยตรง

การสัมมนาประจำปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการขาย แผนการให้บริการ และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะสนองต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในปี 2561 มีการนำเสนอเป็นแบบบรรยายและอภิปราย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ปรับเจตคติ มีการระดมความคิด เพื่อทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข ลดขั้นตอนทำให้กระบวนการสั้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับทราบองค์ความรู้ใหม่ ๆ และหน่วยงานที่ประเมินติดตามบริษัท ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าใจสภาวการณ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างและธำรงความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าต่อไป.

-->