About Us

ข่าวสารองค์กร

 

งานประชุมบริษัทประจำปี 2561

กลับ

24 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทและบริษัทในเครือ (บ.สเปซเมด จก.) ได้ร่วมกันจัดงานประชุมประจำปีขึ้น ณ โรงแรมรอยัล รีเวอร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานเข้าร่วมประชุมรวม 407 คน การประชุมมีขึ้นในตอนเช้า-เที่ยง โดยแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นเสวนา: สิ่งที่คาดหวัง มุมมองที่มีต่อบริษัทฯ พนักงาน: โดยผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ ช่วงที่สองเป็นเสวนา: โดยผู้บริหารได้มอบนโยบาย ก้าวต่อไป EFORL ผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ปี 2561

-->