About Us

ข่าวสารองค์กร

 

สัมมนาประจำปี 2561 : บจก. สเปซเมด

กลับ

26 พฤษภาคม 2561

ด้วยบริษัท สเปซเมด จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2561 ขึ้น “สเปซเมด 4.0 (ภาค2)” ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เสนอแผนกลยุทธ์การขายและการให้บริการลูกค้า ในปี 2561 โดยนำเสนอผ่านการบรรยายและอภิปราย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสภาวการณ์ทางธุรกิจในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป

-->