About Us

ข่าวสารองค์กร

 

อบรมพื้นฐานการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Basic CPR & AED)

กลับ

12 มิถุนายน 2561

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมพื้นฐานการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR Basic Training) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillatorหรือ AED) ขึ้น ณ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด รวม 20 ท่าน พร้อมนี้ มีวิทยากรจากฝ่ายฝึกอบรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย  

บริษัทฯ ได้นำเครื่อง AED ยี่ห้อ Nihon Kohden มาสาธิต พร้อมให้ทดลองใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการช่วยนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

-->