About Us

ข่าวสารองค์กร

 

การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

กลับ

19 มิถุนายน 2561

ด้วยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และลดหรือขจัดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ตลอดจนเพื่อมีเครื่องมือในสื่อสาร การวัดค่า และการจัดการเชิงกลยุทธ์ อันเชื่อมโยงไปยังการตั้งเป้ายอดขาย การจัดทำงบประมาณที่มีความแม่นยำ.

โดยคณะทำงานฯ ได้พัฒนา Template ให้กับผู้อำนวยการ ผู้จัดการและตำแหน่งงานที่เทียบเท่า ทั้งที่เป็นงานส่วนหน้า (Front) ซึ่งสัมพันธ์กับลูกค้า, ผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง และงานส่วนสนับสนุน (Back Office) ให้ศึกษาปฏิบัติการร่วมกัน ในวันที่ 19 และ 21 มิถุนายนที่ผ่าน ณ ห้องประชุม Center of Excellence ของบริษัทฯ

Template ที่คณะทำงานได้พัฒนาขึ้นมานั้น มาจากสองแนวความคิดคือ

  • แนวคิดด้านการลดต้นทุน (Cost Reduction) เน้นและยอมรับรายจ่ายที่สอดคล้องกับการลงทุนและพันธกิจขององค์กรเป็นหลัก รายจ่ายรายการใดที่ไม่สอดคล้อง จะต้องมีการลดหรือขจัดออกไป พร้อมทั้งมีแผนปฏิบัติการในการลดหรือขจัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ละรายการ.
  • กำหนดตัวชี้วัด (Measurements) ที่มาจากการระดมความคิดของคณะทำงานที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งที่เป็น ตัวชี้วัดด้านการเงิน (Financial Indicators) และตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Indicators) ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนารายละเอียดที่เป็นวัตถุประสงค์ (Objectives) การวัดค่า (Measures) เป้าหมาย (Targets) และกิจกรรม/โครงการ/โปรแกรมใด ๆ ที่จะให้บรรลุเป้าหมาย (initiatives).

ที่ประชุมมีการหารือ ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ได้ข้อสรุป และพร้อมที่จะผลักดันให้โครงการนี้ ประสบความสำเร็จตามนโยบายของผู้บริหาร.

ถัดจากนี้ก็จะเป็นการนำตัวชี้วัดที่ได้จากแต่ละฝ่ายมาประมวลพร้อมนำเสนอให้ผู้บริหาร เพื่อเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการจัดการ สามารถจัดตำแหน่ง (ผลิตภัณฑ์ บริการและองค์กร) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การติดต่อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด (Customer-intimacy strategy) กอปรกับเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาแผนที่กลยุทธ์ (Strategy maps) ให้กับองค์กรต่อไป

-->