About Us

ข่าวสารองค์กร

 

ความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนาระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช

กลับ

04 พฤษภาคม 2561

สืบเนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช” ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บมจ. อี ฟอร์ แอม เอม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น

ขณะนี้ระบบฯ สามารถนำมาทดลองใช้งานจริงเพื่อการประเมินผล และพัฒนาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกในงาน "46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเพิ่มเติมคือ Special Award จาก International Warsaw Invention Show อีกหนึ่งรางวัล

พร้อมทั้งได้แถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทย ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกด้วย.

-->