About Us

ข่าวสารองค์กร

 

การอบรมบุคลากรภายในบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุจากการหยุดหายใจฉับพลันด้วยวิธีการ CPR และด้วยเครื่อง AED ในหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่อง AED” รุ่นที่ 1

กลับ

26 กันยายน 2561

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความปลอดภัย เป็นการป้องกันความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อม อันเป็นการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่มาจากการหยุดหายใจฉับพลัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริงตามขั้นตอน CPR (Cardiopulmonary resuscitation) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED  (Automated External Defibrillator) ยี่ห้อ NIHON KOHDEN ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ จึงได้จัดอบรมในหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่อง AED” รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ สำนักงานการขายและการตลาดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การสาธิต และร่วมฝึกฝนเป็นจำนวนมาก ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ มีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในเกณฑ์สูง มีการตอบรับจากพนักงานที่ประสงค์จะร่วมอบรมในรุ่นต่อไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีการอบรมในรุ่นที่ 2 และ 3 ในวันที่ 24 ตุลาคม และ 31 ตุลาคมตามลำดับ