About Us

ข่าวสารองค์กร

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ร่วมลงนามกับ GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

กลับ

07 มิถุนายน 2562

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ร่วมลงนามกับ GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคของบริษัท GE Healthcare (NYSE: GE) ประเทศสหรัฐอเมริกา EFORL ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise Digital Solutions ในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ GE CentricityTM Cardio Enterprise เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านหัวใจ และหลอดเลือดแบบครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลภาพ และภาพเคลื่อนไหวทางการแพทย์ ในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

การเพิ่มการขายสินค้าใหม่ดังกล่าวจะช่วยให้ EFORL ขยายธุรกิจทางด้าน Software Solutions ซึ่งเป็นกลยุทธการขยายสายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจเครื่องมือแพทย์

-->