About Us

ข่าวสารองค์กร

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

กลับ

15 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวข้อ "Translate knowledge into practice" ณ Eastin Grand Hotel Phayathai

วัตถุประสงค์การร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้นำเครื่องมือแพทย์ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายไปแสดงในงาน ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มแพทย์ด้านวิสัญญีวิทยา และนำเสนอวิวัฒนาการใหม่ ๆ ของเครื่องมือแพทย์ซึ่งบริษัทจัดจำหน่าย

-->