About Us

น้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ

 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คือ ห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimens) ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ช่วยบ่งบอกความรุนแรงของโรคช่วยพยากรณ์โรค ช่วยในการติดตามผลการรักษา และเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ของผู้เข้ามารับบริการตรวจทางสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย สำหรับประเทศไทย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาจจะมีชื่อเรียกได้หลายแบบ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค และห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นต้น โดยแบ่งงานตรวจวิเคราะห์เป็นสาขา ดังนี้
สาขาโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology)

ได้แก่ การตรวจหาภาวะโลหิตจาง และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

Product - ADVIA 120
ADVIA 2120
ADVIA AutoSlide

สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)

ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ – อุจจาระ เป็นต้น

Product - CLINITEK Advantus
CLINITEK Status
Urine Strip

สาขาเคมีคลินิก (Clinical Chemistry)

ได้แก่ การตรวจสารต่างๆทางชีวเคมีในเลือด เป็นต้น

Product - A15, A25
ADVIA 1800
Dimension RxL Max

สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology)

ได้แก่ การตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Antibody) และ Antigen ต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น

Advia Centaur XP
Immulite 2000XPI
Advia Centaur CP

สาขาจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology)

ได้แก่ การเพาะเชื้อและแยกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของเชื้อก่อโรค พร้อมกับทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ


สาขาธนาคารเลือด (Blood Bank)

ได้แก่ การทดสอบ เพื่อเตรียมโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม และปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วย


Microscopy

เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นในสิ่งที่เล็กมากๆ อีกด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) คือ เครื่องมือขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น

-->