About Us

ร่วมงานกับเรา

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตัวเองหรือโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือเขียนจดหมายส่งจดหมายพร้อมประวัติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ตำแหน่งงานที่สนใจ และรูปถ่ายได้ที่:

ติดต่อสอบถามคุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 184 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : +66(0) 2883 0871 – 9
โทรสาร : +66(0) 2883 5051
อีเมล์ : hrd@eforl-aim.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน และการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม
 • - อัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยต่อการใช้การงานของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - มีทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมแบบ ด้วยภาษา C, C++, C#, APS.NET, Java หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Protocol ( TCP/ ID , UDP เป็นต้น )
 • - มีประสบการณ์พื้นฐานด้าน Socket Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ติดต่อประสานงานกับองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 • - จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตการนำเข้าหรือผ่อนผันเครื่องมือแพทย์
 • - จัดเก็บไฟล์เอกสารหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้ง่าย
 • - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ประสานงานต่างประเทศผ่าน E-mail Supplier

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • - พิมพ์งานคล่อง สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
 • - มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • - มีความคล่องตัวในการทำงาน ประสานงานภายใน,ภายนอก และต่างประเทศได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - รับสินค้าเข้าสต็อค จัดของ แพ็คสินค้าเตรียมส่งตามใบรายการส่งของ
 • - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร
 • - ติดต่อประสานงานกับภายใน และภายนอก

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ม.3 – ปวส.
 • - สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
 • - สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office พิมพ์งานได้
 • - อัตราฐานเงินเดือน: 9,000-15,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ประชุมแผนกทุกสิ้นเดือน พร้อมจัดอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานของงานแและความรู้อยู่เสมอ
 • - ควบคุมการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมึประสิทธิภาพสูงสุด
 • - จัดทำ รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ ของการใช้งานเครื่องมือแพทย์ เพื่อการวางแผนการบริการ และการบำรุงรักษา
 • - วางแผนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยตรงกับหัวหน้าแผนก
 • - ทำหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือ สนุนสนุนงานของฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
 • - เสนอขายสัญญาบริการเครื่องมือแพทย์ที่หมดระยะประกันของบริษัท เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
 • - ต้องเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ในสายงานอยู่เสมอ
 • - พัฒนามาตรฐานของงานให้ดียิ่งขึ้น
 • - สนันสนุนองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
 • - สนับสนุนแผนก และบริษัทฯ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
 • - ตรวจสอบใบเสนอราคา ใบอนุมัติจากลูกค้า ใบยืมช่าง และอะไหล่คงค้าง เพื่อการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ
 • - อัตราฐานเงินเดือน 15,000-35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
*** มีค่าเหมาจ่ายค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ***

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถวางระบบคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณทางด้านบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • - มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ มีพาหนะจักรยานยนต์ หรือรถยนต์