About Us

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของประชาชน


พันธกิจ

1. นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการเครื่องมือทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยการป้องกันการรักษาโรคและการส่งเสริมสุขภาพแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนด้วยราคายุติธรรม

2. บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

3. ขยายธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเป็นการเพิ่มฐานรายได้และกระจายความเสี่ยง


ค่านิยมองค์กร


นโยบายคุณภาพ

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา สอดคล้องกับกฎหมาย มีเทคโนยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยให้ความใส่ใจสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้บริการที่เป็นเลิศ ตรงเวลา เพื่อสนองต่อความต้องการในสภาวะปัจจุบัน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1. คัดสรรผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่คำนึงถึงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. การนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์และอื่น ๆ ของบริษัทต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

3. ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

5. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ทุก ๆ ด้านเพื่อให้องค์กรก้าวสู่อันดับต้น ๆ ของประเทศ

6. จัดทำ คงไว้ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

7. ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการวัดผล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

8. กำหนดให้พนักงานขององค์กร ต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน และผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง