About Us

ร่วมงานกับเรา

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตัวเองหรือโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือเขียนจดหมายส่งจดหมายพร้อมประวัติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ตำแหน่งงานที่สนใจ และรูปถ่ายได้ที่:

ติดต่อสอบถามคุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 184 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : +66(0) 2883 0871 – 9
โทรสาร : +66(0) 2883 5051
อีเมล์ : hrd@eforl-aim.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - จัดการประชุมและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 • - ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
 • - ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปี
 • - พิมพ์งานคล่อง สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
 • - สามารถประสานงานได้ดี ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • - มีความคล่องตัวในการทำงาน ประสานงานภายใน,ภายนอกได้ดี
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และเคยทำงานกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

บุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่
E-Mail :  hrd@eforl-aim.com
ติดต่อสอบถาม   คุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604,  095-593-5578

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ประสานงานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop, Seminar) ทุกผลิตภัณฑ์ และจัดทำเอกสารและใบ Certificate ให้ลูกค้า
 • - เบิก/ยืม น้ำยาที่ใช้ในการเทสเครื่องให้กับผู้ชำนาญการสินค้า
 • - สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของแผนก นำเสนอในรูปแบบ Powerpoint ทุก ๆ 3 เดือน
 • - ประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • - จัดเก็บเอกสาร และบันทึกสรุปข้อมูลการเบิก OT ,เบี้ยเลี้ยง, งบรับรอง, ค่าเสี่ยงภัย ส่งให้หัวหน้างานทุกเดือน

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา การจัดการทั่วไป,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • - สามารถใช้ Microsoft Office ได้ระดับดี พิมพ์งานได้คล่อง
 • - มีน้ำใจช่วยเหลื่อเพื่อนร่วมงาน

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

บุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่
E-Mail :  hrd@eforl-aim.com
ติดต่อสอบถาม   คุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604,  095-593-5578

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ประสานงาน Sales และลูกค้า  และแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - ทำใบเสนอราคา สอบราคา ประกวดราคา และ e-bidding
 • - เปิดใบสั่งขาย ใบยืมสินค้า
 • - ทำเรื่องแก้ไขบิล ยกเลิกบิล /ขอหลักประกันซอง
 • - เตรียมเอกสารสำหรับทำสัญญาซื้อขาย
 • - ตามใบยืมสินค้า ประสานงานด้านการเบิกสินค้า และจัดส่งสินค้า
 • - สรุปเก็บข้อมูลด้านสัญญาซื้อขาย
 • - เตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ Sales แจ้งเพื่อให้เป็นข้อมูลนำไปเสนอลูกค้า

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา การจัดการทั่วไป,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • - สามารถใช้ Microsoft Office ได้ระดับดี พิมพ์งานได้คล่อง
 • - มีน้ำใจช่วยเหลื่อเพื่อนร่วมงาน

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

บุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่
E-Mail :  hrd@eforl-aim.com
ติดต่อสอบถาม   คุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604,  095-593-5578

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือแพทย์ ก่อนส่งออก และรับเข้า
 • - ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

บุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่
E-Mail :  hrd@eforl-aim.com
ติดต่อสอบถาม   คุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604,  095-593-5578

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - เขียนพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม C# C++, C#, JAVA, HTML .Net และสามารถทำเกี่ยวกับ Web Application หรือทักษะพัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi
 • - มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้ MS SQL Server เป็นอย่างดี
 • - มีทักษะและความรู้ด้านการใช้งาน Web Service

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

บุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่
E-Mail :  hrd@eforl-aim.com
ติดต่อสอบถาม   คุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604,  095-593-5578

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ควบคุมดูแลความถูกต้องของการ รับสินค้า เบิก-จ่ายสินค้า
 • - ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - พัฒนาทีมงานในการปฏิบัติงาน มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขา โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • - มีภาวะความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์คลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

บุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่
E-Mail :  hrd@eforl-aim.com
ติดต่อสอบถาม   คุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604,  095-593-5578

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ดูแลงานด้าน LIS Application support ทั้งลูกค้าส่วนกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • - ดูแลงานด้านการขาย การนำเสนอ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - ร่วมทีมในการพัฒนาระบบ LIS

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา เทคนิคการแพทย์หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการหรืองานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • - มีความสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 น.

บุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่
E-Mail :  hrd@eforl-aim.com
ติดต่อสอบถาม   คุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604,  095-593-5578