About Us

ร่วมงานกับเรา

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตัวเองหรือโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือเขียนจดหมายส่งจดหมายพร้อมประวัติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ตำแหน่งงานที่สนใจ และรูปถ่ายได้ที่:

ติดต่อสอบถามคุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 606 และ 095-593-5578

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : +66(0) 2883 0871 – 9
โทรสาร : +66(0) 2883 5051
อีเมล์ : hrd@eforl-aim.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลบริหารทีมงานขาย วางแผนและวิเคราะห์แผนการตลาดร่วมกับทีมงาน เพื่อให้บรรลุยอดขายตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้
 • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายตามร้าขายยา หรือทาง Modern Trade , Social Media
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • แก้ไขปัญหาของงานขาย และรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารทราบ
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อุปกรณ์การแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการฝ่ายขาย 5 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถเจรจาต่อรอง และทักษะการนำเสนอสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีใจรักในงานขาย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • โบนัสตามผลประกอบการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายตามร้าขายยา หรือทาง Modern Trade , Social Media
 • วางแผนและวิเคราะห์แผนการตลาดร่วมกับทีมงาน
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่
 • ดูแลลูกค้าบริการหลังการขาย มีความรู้ความชำนาญในเครื่องมือที่ขายเป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อุปกรณ์การแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถเจรจาต่อรอง และทักษะการนำเสนอสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีใจรักในงานขาย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • โบนัสตามผลประกอบการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ในการใช้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้
 • วางแผนและวิเคราะห์แผนการตลาดร่วมกับทีมงาน
 • อบรมการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่
 • ดูแลลูกค้าบริการหลังการขาย มีความรู้ความชำนาญในเครื่องมือด้านกล้องจุลทรรศน์ที่ขายเป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถเจรจาต่อรอง และทักษะการนำเสนอสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีใจรักในงานขาย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • โบนัสตามผลประกอบการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงประเมินการควบคุมภายในและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม , การสัมภาษณ์ , การสังเกตการณ์ ,การตรวจรับ และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ช่วยเสนอวิธีการแก้ไขในสิ่งที่ตรวจพบ และช่วยสรุปผลการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ
 • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี
 • ติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับการตรวจประเมินมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไข
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีหรือความรู้ทางธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CIA) หรือประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
 • เป็นผู้ประสานงานและเจรจาที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • โบนัสตามผลประกอบการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐานตามคู่มือกำหนด ทดสอบวัดค่าเครื่อง Run Test & Calibrate เครื่องมือแพทย์
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบเครื่องมือก่อนส่งลูกค้า
 • บริหารอุปกรณ์และอะไหล่ที่มีอายุการใช้งาน และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำสำนักงาน
 • ควบคุมและจัดการงานระบบคุณภาพของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO&อย.&JCI
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ****
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์การแพทย์
 • มีความรู้ความสามารถในระบบ Computer และด้าน Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • โบนัสตามผลประกอบการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับสินค้าเข้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
 • ดูแลการเตรียมการเบิก-จ่าย สินค้าภายในคลัง
 • แพ็คสินค้าเตรียมส่งของ
 • ติดต่อประสานงานกับภายใน และภายนอก
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 - ม.6
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีน้ำใจช่วยเหลื่อเพื่อนร่วมงาน มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • โบนัสตามผลประกอบการ
-->