About Us

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดไว้เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท และบริษัทย่อยให้ถือเป็นภาพ (Picture หรือ View) ที่ต้องทำให้บังเกิดขึ้นจริง ตามมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายความรวมถึงสังคมด้วย โดยให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามปกติ (in-process)

นอกจากนี้ ในถ้อยแถลงพันธกิจ (Mission Statement) ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกระบวนการธุรกิจ (นำเข้า จัดจำหน่ายและให้บริการ) การปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่แข่งขัน (ด้วยราคายุติธรรม) การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (ขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มฐานรายได้ และการบริหารความเสี่ยง) การจัดหาวัตถุดิบ การปฏิบัติต่อพนักงาน (บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักบรรษัทภิบาล) เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันทั้งบริษัทผู้มีส่วนได้เสียและสังคมที่มั่นคงยั่งยืน (Sustainable Growth)

สืบเนื่องจากแนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ” )

  • 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  • 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
  • 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  • 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  • 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  • 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ
  • 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทอยู่ในภาวะเริ่มต้นในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างจริงจัง และสามารถแสดงนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

บริษัทเน้นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการจัดทำคู่มือพนักงาน พัฒนากระบวนการวัดประสิทธิผลของระบบ นำหลักการด้านคุณภาพ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) หรือเกณฑ์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (The Seven Malcolm Baldrige Criteria)

บริษัทใช้นโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี บริษัทกำลังพัฒนามาตรการหรือตัวชี้วัดด้านต่างๆ รวมทั้งการวัดความเป็นประชาชนที่ดี (Measures of Good Citizenship) โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่มีชื่อว่าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption – CAC) และในปี 2558 บริษัทมีแผนการดำเนินการตามการประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  • นโยบายการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็นปัจเจกและความมีศักดิ์ศรี โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หรือให้สวัสดิการประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

บริษัทพิถีพีถันในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องด้วยเกี่ยวความงาม สุขภาพ อนามัยของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบทุกรายการที่จำเป็น จะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ตลอดจนบริษัทคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์ ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัยให้แก่ผู้บริโภค ผู้รับบริการ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านความงาม

บริษัทรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลืองต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรียูส (Re-used) การเปิด-ปิดเครื่องไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก การจัดสื่อแจกเป็นซีดี หรือ Soft files แทนที่จะเป็นกระดาษ จัดทำเป็นรูปเล่ม เน้นการสื่อสาร ประชุม จัดทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น ลดการเดินทางไป-มาภายในระหว่างสำนักงาน เป็นต้น

บริษัทตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคม บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน หรือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation) CPR คือการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะหยุดหายใจหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีการหายใจและไหลเวียนคืนสู่สภาพเดิม CPR และร่วมสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงห้องเจาะเลือด สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ

เป็นกิจกรรมการสัมมนา การให้องค์ความรู้ด้านเทคนิคและเครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ ๆ ให้แก่ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ต่าง ๆ

-->