About Us

กฎบัตรเลขานุการบริษัท

กฎบัตรเลขานุการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

1. คำนิยาม

บริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท เลขานุการองค์กร ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสานงานขึ้นไป ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรเลขานุการบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

3.1 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ

3.3 มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี

4. การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง

(1) เลขานุการบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2) ในกรณีตำแหน่งเลขานุการบริษัทว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

(3) เลขาการนุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  • ลาออก
  • ถึงแก่กรรม
  • คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

5.1 ประสานงานและดำเนินการเพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 จัดทำและเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • ทะเบียนกรรมการ
  • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
  • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

5.3 ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดของกฎหมายพร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4 ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ

5.5 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยกรณีไม่มีเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

5.6 ให้คำปรึกษาแก่เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยในการจัดประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย รวม ถึงข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่มีเลขานุการบริษัท

5.7 ดูแลและหรือจัดทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในสส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.8 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับทราบสิทธิและรับทราบข่าวสารต่างๆ ของบริษัท

5.9 ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารพร้อมทั้งให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

5.10 สนับสนุนการจัดให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและกรรมการชุดย่อย

5.11 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

5.12 ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.13 ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

6. การทบทวนกฎบัตร

เลขานุการจะทบทวนกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปีและจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กฎบัตรเลขานุการบริษัท ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

นายธัชพล กาญจนกูล
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

-->