About Us

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

 1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ท่าน
 2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 3. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ดำรงตำแหน่งประธรรมการบริษัท

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง

 1. การแต่งตั้ง
  1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  3. ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการโดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ
 2. การดำรงตำแหน่ง
  1. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการที่ครบวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้ว
  2. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปอีก
 3. การพ้นจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  • ลาออก
  • คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  • เสียชีวิต

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 1. อำนาจของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการแผนกต่างๆ ของบริษัท ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลตามส่วนงานที่รับผิดชอบ
  2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท ดำเนินการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
  2. พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการป้องกันความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
  3. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  4. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  5. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  6. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำ
  7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

 1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1ครั้ง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมก็ได้
 2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม
 3. ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
 4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้
 5. เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม
 6. ในการลงมติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยมีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำ เช่น รายเดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

นายชาย วัฒนสุวรรณ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง